- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

ساعات کاری

.Shabestari Lab

  ساعت کاری آزمایشگاه :

   شنبه تا چهارشنبه:  7 صبح الی 20:00 

        پنچ شنبه : 7 صبح الی 19:00