- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

بخش مولکولی

بخش های آزمایشگاه

این بخش در سال 1393 در...برای خواندن بیشتر کلیک کنید

  • آزمایشگاه ژینر

 این بخش در سال 1393 در آزمایشگاه ژینر کار خود را شروع کرده و تا به کنون بدون ضریب خطا عمل نموده است. در بخش مولکولی تست های PCR کیفی همانند HBV,HCV,CMV شروع کرد به تدریج طی سال های بعد تست های دیگری به صورت کیفی و کمی در این بخش راه اندازی گردید.