- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

بخش سیتولوژی

بخش های آزمایشگاه

سیتولوژی یا سیتوپاتولوژی استفاده از تکنیک های...برای خواندن بیشتر کلیک کنید

  • آزمایشگاه ژینر

 سیتولوژی یا سیتوپاتولوژی استفاده از تکنیک های تشخیصی ویژه برای بررسی سلول‌های جدا شده از بافت ها برای تعیین علت و ماهیت یک بیماری است.

 
نمونه‌های سلول ممکن است در طی آزمایش های معمول تشخیصی مانند برونکوسکوپی و سیستوسکوپی جمع آوری شود.
 
برای جمع آوری سلول‌ها از مکان‌های خاص برای تشخیص می توان از آزمایش‌های خاص مانند آزمایش Papanicolaou که به عنوان تست پاپ یا آسپیراسیون با سوزن ریز نیز شناخته می شود استفاده کرد.