- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

بخش میکروب شناسی

بخش های آزمایشگاه

ما در آزمایشگاه ژینر بخشی دارا هستیم با نام...برای خواندن بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

  • بخش میکروب شناسی

 ما در آزمایشگاه ژینر بخشی را دارا هستیم با نام میکروبیولوژی، بخش بسیار کمی از میکروب های مضر برای بدن انسان، برای مثال ۱ درصد از باکتری ها، توانسته به بدن انسان حمله کرده و آن را بیمار کنند.

 تعدادی از میکروب ها باعث ایجاد بیماری های عفونی شده اما شواهدی نیز وجود دارد که تعدادی از میکروب ها باعث بروز بیماری های مزمن غیرعفونی مانند سرطان و یا بیماری های مزمن قلبی می شوند.
بیماری های مختلف توسط انواع متعددی از میکروارگانیسم ها ایجاد می شوند. میکروب هایی که باعث بیماری در انسان می شوند، پاتوژن نام دارند.