- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

حقوق آزمایشگاه ژینر

ویژه مراجعین
portfolio image

حقوق آزمایشگاه ژینر

 حقوق آزمایشگاه ژینر

 

 عدم اصرار بر دریافت شفاهی و تلفنی نتایج آزمایش.

 عدم استفاده از دفترچه درمانی افراد غیر.

عدم اصرار بر پذیرش نسخ معیوب توسط آزمایشگاه. (نسخ دارای خط خوردگی و بدون پشتنویسی پزشک یا تاریخ مخدوش یا دو رنگ بودن موارد نوشته شده در نسخ)

 توهین و بی احترامی به متصدیان پذیرش و جوابدهی و نمونه برداری بدون هیچ دلیل محکمه پسند.

بیان اعتراض با صدای بلند در فضای عمومی آزمایشگاه که موجبات آزردگی و ناراحتی سایرین گردد.

بیان اعتراض و بحث بیهوده با افراد غیرمسئول در فضای عمومی آزمایشگاه.

عدم رعایت دقیق زمان مراجعه جهت گرفتن جواب مگر در موارد خاص.

عدم رعایت شرایط سالمندان و افراد بدحال که آزمایشگاه ملزم به نمونه برداری خارج از نوبت از آنان می باشد